April 27, 2016

Lucia Cerchlanova

 

Lucia is Growth Manager at Slido – an award-winning audience interaction tool for live Q&A, polling and slide sharing – searching for innovative opportunities to help businesses transform their meetings into conversational experiences where everyone gets a voice. With a background in developing international tech projects at the Ministry of Economy of the Slovak Republic, Lucia is familiar with the importance of consultation in the implementation of new technologies for business. Lucia is a keen tennis player and is an active member of the tech startup community.


Лусиа е менаџер за развој во Sli.do – алатката за интеракција со публиката со Q&A во живо, анкети, прашалници и споделување на слајдови, која има освојувано и награди! Таа е во постојана потрага по иновативни можности, преку кои им помага на бизнисите да ги претворат своите состаноци во динамични доживувања, каде комуникацијата е на први место и секој има можност да изнесе свој став. Од нејзиното искуство со Министерството за економија на Словачка Република, ја истакнува важноста од консултирањето при имплементирањето на нови технологии кај бизнисите.